Kvalitet, miljø og HMS

Norsk Luftambulanse AS har et ledelsessystem for kvalitets og miljø sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 og jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS).

ISO_9001_ISO_14001_COL

I vårt miljø-arbeid vil vi:

– Innføre tiltak for å redusere utslipp.
– Benytte biojet-drivstoff når det blir tilgjengelig.
– Investere i nye, mer drivstoffeffektive flymotorer med lavere NOx-utslipp.
– Benytte fornybar energi i større grad.
– Minimere bruken av giftige kjemikalier og materialer.
– Ha et ansvarsbevisst forbruk av vann.
– Fremme miljøbevissthet hos våre leverandører.
– Etterleve gjeldende nasjonale og internasjonale regelverk og egne krav.

Vi ønsker at luftfartsindustrien reduserer sin innvirkning på klimaet og bidrar til at den globale målsettingen om å holde temperaturøkningen innenfor 2 grader Celsius over før-industrielt nivå og etterstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader Celsius over før-industrielt nivå.

Vi støtter luftfartsindustriens mål om å redusere netto CO2-utslipp gjennom et utslippstak fra 2020 og en halvering av utslipp innen 2050.